×
هزینه مصرف اینترنت به اضافه هزینه اشتراک معادل با هزینه اینترنت تمام بها می باشد
بیمارستان شیکاگو

بیمارستان شیکاگو

Chicago Med

7.6 IMDB
درام

در مورد ماهرترین تیم پزشکی شهر است که در ضمن نجات جان بیماران، به حل و فصل روابط بین خود میپردازند.